Kehidupan Yang Penuh Persoalan – Nouman Ali Khan


Kehidupan Yang Penuh Persoalan

Dalam renungan hari ini saya ingin memulai dengan menyampaikan sebuah kata di dalam Al-Qur’an, yaitu kata kabad ( كبد ) yang ada di surat Al-Balad ayat 4.
Continue reading “Kehidupan Yang Penuh Persoalan – Nouman Ali Khan”

Advertisements

[Transkrip Indonesia] Mengejar Kebahagiaan – Nouman Ali Khan


Bismillaah, wash-sholatu was-salamu ‘alaa rasuulillaah, wa ‘alaa aalihi wa shohbihi ajma’iin. Tsumma ‘amma ba’d, fa a’uudzu billaahi minasy-syaitoonir rojiim.

“Am lam yunabba’ bimaa fii – shuhufil-uulaa – (shuhufi muusaa).” (QS An-Najm ayat 36)

“Belumkah dia dikabari apa yang diberikan di dalam kitab-kitab sebelumnya?”

Maaf, di ayat ini bukan “Fii shuhufil-uulaa”, tetapi “Fii shuhufi muusaa”.

“Wa ibroohiimalladzii waffaaa.” (QS An-Najm ayat 37)

“Allaa taziru waazirotuw wizro ukhroo.” (QS An-Najm ayat 38)

“Wa al laisa lil-insaani illaa maa sa’aa.” (QS An-Najm ayat 39)

“Wa anna sa’yahuu saufa yuroo.” (QS An-Najm ayat 40)
Continue reading “[Transkrip Indonesia] Mengejar Kebahagiaan – Nouman Ali Khan”

[Transkrip Kartun Islami] Memberdayakan Diri Melalui Doa – Nouman Ali Khan


Saya ingin mengamanatkan khutbah ini pada dua hal, pertama, sedikit memperbaiki, mengkalibrasi, anggapan kita terhadap doa itu sendiri. Sebagian besar doa di dalam Al-Qur’an dan sebagian besar doa di dalam sunnah Nabi shallallahu alaihi wa sallam, persamaan di antara keduanya adalah dalam satu atau lain hal, kita memohon kepada Allah untuk memberi kita kemampuan yang lebih baik.
Continue reading “[Transkrip Kartun Islami] Memberdayakan Diri Melalui Doa – Nouman Ali Khan”

[Transkrip Indonesia] Jujur Dan Adil – Nouman Ali Khan


Alhamdulillahi kholiqil wujudi minal adam, wa jailinnuri minazzulam, wa mukhriji shabri minal alam, wa mulki taubati ala nadam, fa nasykuruhu alal mashoibi kama nasykuruhu ala ni’am, wa nusholli ala rosulihil akrom, lisyarofil asyam, wa nuril atam, wal kitabil muhkam, wa kamalinabiyyina wal khotam, sayyidi waladi adam.

Alladzi basysyara bihi isabnu maryam, wa da’a libi’satihi ibrohimu alaihisalam, hina kana yarfa’u qawa’ida batillahil muharram. Fasallallahu alaihi wasallam wa ‘ala atba’ihi khoiril umam, alladzi barakallahu bihim kafatan nasi al’aroba minhum wal’ajam.

Falhamdulillah, alladzi lam yattakhidz waladan, wa lam yakun lahu syarikun fil mulk, wa lam yakun lahu waliyyun mina zulli, wa takbirhu takbira. Wal hamdulillah, alladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj’al lahu iwajan, walhamdulillah, alladzi nahmaduhu wa nasta’inuhu wa nastaghfiruh, wa nu’minu bihi wa natawakkalu ‘alaih, wa na’udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a’malina, manyahdihillahu fala mudhilla lah, wa man yudhlil fala hadiya lah, wa nasyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa nasyhadu anna muhammadan abdullahi wa rasuluh, arsalahullahu ta’ala bil huda wa dinil haq, liyuzhirohu ala dini kullih, wa kafa billahi syahida. fa sallallahu alaihi wa sallama tasliman kasiron kasiro.

Tsumma amma ba’ad fainna asdaqol hadisi kitabullah, wa khoirol hadyi hadyu muhammadin shollallahu alaihi wa sallam, wa inna syarral umuri muhdasatuha, wa inna kulla muhdasatin bid’ah, wa kulla bid’atin dholalah, wa kulla dholalatin fi naar.

Yaqulu subhanahu wa ta’ala fi kitabihil karim, ba’da an aqula a’udzubillahi minasyaithoni rojim, yamurukum an tuaddul amanata ila ahliha, wa idza hakamtum baina naasi antahkumu bil adl, innallaha ni’imma ya’izukum bih, innallaha kana sami’an bashiro.

Allahummaj’alna min ashabil adl ya arhamarrahimin, rabbisyroh li shodri, wa yassir li amri, wahlul uqdatan min lisani, yafqohu qouli, wallahumma tsabbitna indal mauti bila ilaha illallah, amin ya robbal alamin. Continue reading “[Transkrip Indonesia] Jujur Dan Adil – Nouman Ali Khan”

Menikah Bahagia – Nouman Ali Khan


Menikah Bahagia

*****

Tentang pernikahan, Allah bilang waja’ala baynakum mawaddatan wa rohmah (QS Ar-Rum, 30:21). Kata-kata yang indah sekali. Kamu bisa terapkan kata-kata ini di sepanjang kehidupan pernikahanmu. Allah menempatkan diantaramu, antara suami-istri, cinta (mawaddah) dan kemurahan hati (rohmah).

Continue reading “Menikah Bahagia – Nouman Ali Khan”

Menyeimbangkan Rasa Rendah Hati Dengan Ambisi – Nouman Ali Khan


Menyeimbangkan rasa rendah hati dengan ambisi…

Dua postingan saya sebelumnya menyangkut masalah rasa rendah hati. Sekarang apa kaitannya dengan ambisi besar kita? Saya pribadi dengan berambisi bermimpi (permainan kata memang saya sengaja) untuk merevolusi Pendidikan Al-Qur’an untuk anak-anak dan orang dewasa di seluruh dunia. Continue reading “Menyeimbangkan Rasa Rendah Hati Dengan Ambisi – Nouman Ali Khan”